Jdi na obsah Jdi na menu
 


§ 13.4.4 Znesvěcení kněze - znesvěcení skrze sňatek

Knězům כֹּהֲנִים je zakázáno se oženit s určitými typy žen, neboť je psáno: Nesmí se oženit s nevěstkou ani se znesvěcenou nebo zapuzenou ženou, neboť kněz je svatý svému Bohu. (3M 21:7)
Pokud by se kněz oženil s nevěstkou, znesvěcenou nebo zapuzenou ženou stal by se znesvěceným, tj. nezpůsobilým sloužit v Chrámu. 
Nevěstka
זֹנָה je jakákoli žena, která spala s mužem mimo manželský svazek.
Znesvěcená žena je žena, která nutně nemusí spát s muži mimo manželský svazek, ale chová se na veřejnosti nevhodně, vyzývavě, necudně, oplzle a/nebo nemravně.  
Znesvěcenými ženami jsou i dcery (respektive potomci ženského pohlaví) znesvěceného velekněze, neboť znesvěcený velekněz znesvěcuje i své potomky.
Žena, která je dcerou kněze a ženy, se kterou kněz nesmí uzavřít sňatek, je znesvěcenou ženou.

Tóra výslovně nezakazuje sňatek běžného kněze s vdovou, zakazuje to ale prorok Ezechiel, jak je psáno: Nesmějí se oženit s vdovou ... (Ezechiel 44:22)
Prorok Ezechiel připouští výjimku v případě, že se jedná o vdovu po jiném knězi, jak je psáno: … mohou si vzít jen pannu rodem z izraelského domu nebo vdovu po knězi. (Ezechiel 44:22)
Někteří učenci zastávají názor, že zákaz sňatku mezi knězem a vdovou bude platný až době obnovení Chrámu, neboť prorok Ezechiel ve svém proroctví popisuje budoucí Chrám.
Jiní učenci zastávají názor, že zákaz byl platný vždy.
Kniha
אדרת אליהו Plášť Elijášův souhlasí s názorem, že zákaz byl platný vždy, a dodává, že bylo velmi zvláštní, kdyby měl prorok na mysli zákaz platný až v budoucnosti (zřejmě proto, že by se jednalo o přidání k Tóře).

Ještě přísněji reguluje Tóra manželství velekněze.
Velekněz smí uzavřít sňatek pouze s pannou ze svého lidu, jak je psáno: Ožení se jen s pannou (3M 21:13) a Ožení se jen s pannou ze svého lidu. (3M 21:14)
Velekněz nesmí uzavřít sňatek: s žádnou ovdovělou, zapuzenou či zneuctěnou ženou nebo s nevěstkou. (3M 21:14)
Pokud by uzavřel sňatek s někým jiným než s pannou ze svého lidu, znesvětil by sebe i své potomstvo, jak je psáno: aby neznesvětil své símě ve svém lidu. (3M 21:15)

Velekněz si smí vzít pouze pannu ze svého lidu, to znamená, že se nesmí oženit ani s konvertitkou.
Rav Elijahu ben Moše Bašjači zastával názor, že sňatek s konvertitkou nesmí uzavřít ani běžný kněz.

 

Komentář k § 13.4.4

Ožení se jen s pannou ze svého lidu. (3M 21:14)

Požadavek, aby velekněz mohl uzavřít sňatek pouze s pannou ze svého lidu znemožňuje sňatek s konvertitkou.
Někteří učenci dokonce zastávají názor, že výraz ze svého lidu znamená, že se musí jednat o dívku z kněžské rodiny.
Je zajímavé, že rav Elijahu ben Moše Bašjači zastává názor, že s konvertitkou nesmí uzavřít sňatek ani běžný kněz.
Rav Elijahu ben Moše Bašjači tvrdí, že pokud je uzavření sňatku s konvertitkou zakázáno veleknězi, by mělo být zakázáno i běžnému knězi.
Rav Elijahu ben Moše Bašjači ale nevidí problém ve sňatku běžného kněze s vdovou, což je v případě velekněze nepřípustné.

* ספר מבחר o 3M 21:14  

Kniha גן עדן se o zákazu sňatku běžného kněze s vdovou nezmiňuje.

Nevěstka זֹנָה

S nevěstkou nesmí uzavřít sňatek jak velekněz, tak běžný kněz.
Současní učenci překládají výraz
זֹנָה jako nevěstka, děvka nebo prostitutka.
Tradiční učenci ale výrazem
זֹנָה označovali každou ženu, která měla mimomanželský sex.
Ve starověku bylo panenství velmi ceněno a prostitutky byly jedny z mála žen, které provozovaly mimomanželský sex.
Proto byl mimomanželský sex považován téměř za synonymum prostituce.  
Jedním z důvodů, proč Izraelité nosili na svých oděvech modré třásně bylo, aby jim připomínaly, že se mají řídit přikázáními, a nejen svým srdcem a svýma očima, které by je dovedla ke smilstvu
זֹנִים, jak je psáno: Toto budou vaše třásně. Když na ně pohlédnete, připomenete si všechna יהוה přikázání, abyste je plnili. Kdybyste se totiž řídili jen svým srdcem a svýma očima, dovedly by vás ke זֹנִים smilstvu (doslova nevěstkám). (4M 15:39) 
Zde je výraz
זֹנִים použit obrazně, tj. nevěrou a smilstvem je zde myšleno spíše nedodržování Zákona, jehož vyvrcholením může být například modloslužba.
Výraz lze ale chápat i doslovně, tj. důsledkem toho, že se člověk neřídí Zákonem, ale pouze svým srdcem a svýma očima, může být sexuální nebo jiné pokušení, jehož vyvrcholením může být nevěra a smilstvo.  
Výraz
זֹנָה může odkazovat na 1) prostituci, 2) mimomanželský sex, 3) nevěra v náboženském slova smyslu nebo 4) kombinaci předchozích třech možností.
Skutečnost, že kněžské zákony pojednávají o ženách a jejich předchozích vztazích, je pravděpodobnější, že se jedná o první nebo druhý význam.