Jdi na obsah Jdi na menu
 


§ 9.1 Materiály, ze kterých se staví suka

V Třetí knize Mojžíšově je psáno: Patnáctého dne sedmého měsíce, když shromáždíte úrodu země, tedy budete po sedm dní slavit יהוה slavnost. Prvního dne bude den odpočinku, rovněž osmého dne bude den odpočinku. Prvního dne si vezmete plody ušlechtilých stromů, palmové ratolesti, větve silných stromů a potočních vrb a po sedm dní se budete radovat před יהוה, svým Bohem. (3M 23:39-40)

Z výše uvedených veršů jednoznačně nevyplývá, co máme se shromážděným materiálem dělat.
Podle většiny učenců má být shromážděný materiál použit na výstavbu suky, neboť z veršů, které následují vyplývá povinnost přebývat v suce.
Nicméně existovali i učenci, kteří zastávali názor, že shromážděný materiál je určen k jinému účelu. *

* Je zajímavé, že kniha אדרת אליהו Plášť Elijášův neupřesňuje, k jakému jinému účelu by měl být shromážděný materiál určen. V knize גן עדן se ale dočteme, že shromážděný materiál byl použit při plnění příkazu: po sedm dní se budete radovat před יהוה, svým Bohem, který ve verši následuje ihned po příkazu shromáždit materiál. Podle učenců zastávajících tento názor připravovali Izraelité ze shromážděných větví svazek, který pak během svátku spolu s ovocem (které konzumovali) nosili při sobě.

Kniha אדרת אליהו Plášť Elijášův dochází k závěru, že shromážděný materiál slouží k výstavbě suky
Jak již bylo zmíněno, tento závěr podporuje většina učenců; tito učenci tvrdí, že Tóra nejdříve vyžaduje shromáždit materiál a následně z něj postavit suku, neboť výše uvedený materiál je nezbytnou nutností pro výstavbu suky.
Obdobně Tóra nejdříve nařizuje Lidu Izraele zajistit pro každou domácnost beránka a následně z něj připravit pesachovou oběť.
Beránek je nezbytnou nutností pro vykonání pesachové oběti, stejně jako je shromážděný materiál nezbytnou nutností pro výstavbu suky.
Učenci opírají své tvrzení o příběh Ezdráše, pod jehož dozorem lid shromáždil materiál potřebný pro výstavbu suk: Proto po všech svých městech i v Jeruzalémě rozhlásili tuto zprávu: Vyjděte do hor a přineste ratolesti z ušlechtilých i planých oliv, z myrt, palem a listnatých stromů a postavte si přístřešky, jak je psáno. (Nehemjáš 8:15)
Z fráze jak je psáno, kterou verš končí vyplývá, že Lid Izraele v Ezdrášově době vycházel z přikázání Tóry, konkrétně z verše 3M 23:39-40.

Materiál uvedený v knize Nehemjáš se od materiálu uvedeného v Třetí knize Mojžíšově mírně liší.
Učenci tuto nesrovnalost vysvětlují několika způsoby.
Například rav Jefet ben Eli ha-Levi al Basrí zastává názor, že jak v Třetí knize Mojžíšově, tak v knize Nehemjáš je uveden stejný materiál, pouze jsou různá slova se stejným nebo velmi podobným významem, tj. synonyma.
Rav Elijahu ben Moše Bašjači zase zastává názor, že Třetí kniha Mojžíšova předkládá pouze obecný seznam materiálu, zatímco kniha Nehemjáš uvádí konkrétní druhy materiálu, které je možné na výstavbu suky použít. 

Jak již bylo zmíněno, ne všichni učenci zastávali názor, že shromážděný materiál je určen ke stavbě suky.
Tito učenci opírali své tvrzení zejména o skutečnost, že seznam shromážděného materiálu obsahuje i plody ušlechtilých stromů.
A protože plody ušlechtilých stromů nelze použít na výstavbu suky, musel shromážděný materiál sloužit k jinému účelu, než je výstavba suky.
Zastánci názoru, že shromážděný materiál je potřeba použít na výstavbu suky oponovali, že termín
פְּרִי עֵץ הָדָר by měl být chápán spíše jako stromy ušlechtilých plodů než jako plody ušlechtilých stromů.
Zastánci názoru, že shromážděný materiál není určen na výstavbu suky samozřejmě zastávají zcela opačný názor, tj. že termín
פְּרִי עֵץ הָדָר
by měl být chápán spíše jako plody ušlechtilých stromů než jako stromy ušlechtilých plodů.
Argument zastánců názoru, že shromážděný materiál je potřeba použít na výstavbu suky podporuje skutečnost, že v soupisu materiálů nejsou plody ušlechtilých stromů, respektive stromy ušlechtilých plodů a palmové ratolesti odděleny spojkou a.
Znamená to tedy, že plody ušlechtilých stromů, respektive stromy ušlechtilých plodů a palmové ratolesti nejsou dvě vzájemně oddělené položky seznamu, ale jedná se o jedno slovní spojení.
Znamená to tedy, že podle většiny učenců obsahoval materiál na výstavbu suky: větve stromů ušlechtilých plodů - palmové ratolesti, a větve silných stromů a větve potočních vrb. **

** Někteří z učenců, kteří zastávali názor, že ty položky shromážděného materiálu uvedené v knize Nehemjáš, které se neshodují s položkami v Třetí knize Mojžíšově jsou synonyma položek shromážděného materiálu uvedeného v Třetí knize Mojžíšově, tvrdili, že stromy ušlechtilých plodů reprezentují olivy zmíněné v knize Nehemjáš. Podle profesora Phillipa Birnbauma tento názor zastával rav Jefet ben Eli ha-Levi al Basrí.