Jdi na obsah Jdi na menu
 


§ 16.3.2 Co může být rituálně znečištěno - nástroje určené k činnostem typu M'láchá

Rituálně mohou být znečištěny pouze כְּלִים určené k činnostem typu מְלָאכָה
Slovo
כְּלִי bývá nepřesně překládáno jako nádoba, ve skutečnosti má ale mnohem širší význam, vztahuje se totiž i na nástroje, oděvy a mnohé jiné předměty.
Z Tóry se dozvídáme, že se mohou rituálně znečistit pouze
כְּלִים určené k činnostem typu מְלָאכָה, naopak כְּלִים sloužící například jako dekorace rituálně znečištěny být nemohou, neboť je psáno: Cokoli, nač jejich mršina upadne, bude nečisté. Ať je to jakýkoli dřevěný כְּלִי předmět nebo oděv, kůže, pytlovina, כָּל-כְּלִי cokoli, co se užívá k מְלָאכָה práci; se položí do vody a bude to nečisté až do večera; potom to bude čisté. (3M 11:32) 

Výše uvedený verš výslovně spojuje slovo כְּלִי s přídavným jménem dřevěný - כְּלִי-עֵץ, se slovy oděv, kůže nebo pytlovina ale slovo כְּלִי spojeno není.   
Věta začínající slovy: Ať je to … ale končí slovy: …, cokoli, co se užívá k
מְלָאכָה práci; která zcela jasně naznačují, že i předchozí část věty pojednává o כְּלִים.
Z toho tedy vyplývá, že
כְּלִי je i oděv, kůže nebo třeba pytlovina.
Ze slov
כָּל-כְּלִי vyplývá, že se rituálně nečistým může stát jakýkoli předmět typu כְּלִי, tj. předmět typu כְּלִי vyrobený z jakéhokoli materiálu, dřevo, kůže a pytlovina jsou pouze příklady materiálů, ze kterých může být předmět vyroben. 

V jiných verších nás Tóra informuje o přenosu rituální nečistoty na כְּלִים, aniž by upřesňovala, že se jedná o כְּלִים určené k činnostem typu מְלָאכָה, například ve verši: Hliněný předmět כְלִי-חֶרֶשׂ, jehož by se trpící výtokem dotkl, musí být rozbit; každý dřevěný předmět כְּלִי-עֵץ musí být omyt vodou. (3M 15:12)
Z kontextu je ale zřejmé, že se jedná o stejný typ předmětů, jaké jsou zmíněny v předchozích verších Tóry, tj. že se jedná o
כְּלִים určené k činnostem typu מְלָאכָה.

Obecně tedy platí, že se předmět může stát rituálně nečistým, pokud se jedná o předmět typu כְּלִי a zároveň je určen k činnosti typu מְלָאכָה.

Na předmět, který je buď pouze předmětem typu כְּלִי nebo který je pouze určen k činnosti typu מְלָאכָה, se rituální nečistota nepřenáší.
Například na dekorační předmět se rituální nečistota přenést nemůže, neboť se nejedná o předmět určený k činnosti typu
מְלָאכָה.
A naopak povoz je sice určen k činnosti typu
מְלָאכָה, nejedná se ale o předmět typu כְּלִי, proto se na něj rituální nečistota přenést nemůže. 
Předmětem typu
כְּלִי nejsou ani dveře, stěna budovy nebo loď, proto se na ně nemůže přenést rituální nečistota.
Za předměty typu
כְּלִי nelze považovat ani pevně ukotvené předměty, tj. předměty, které mají zůstat trvale na svém místě.
To znamená, že přenosný žebřík je předmětem typu
כְּלִי, zatímco žebřík ukotvený do budovy předmětem typu כְּלִי není.

Ačkoli se předměty typu כְּלִי určené k činnostem typu מְלָאכָה mohou stát rituálně nečistými, někteří učenci zastávají názor, že výjimku tvoří předměty typu כְּלִי určené k činnostem typu מְלָאכָה, které by se ponořením do vody zničily.
Podle těchto učenců se na takové předměty rituální nečistota nepřenáší.