Jdi na obsah Jdi na menu
 


ČÁST 3 - ŠABAT

Zákony Šabatu, patří spolu se zákony zabývajícími se rituální nečistotou a krvesmilstvem mezi zákony, které jsou náročnější na pochopení.
Proto vyžadují více než jiné zákony důkladnou znalost obecné teorie; bez znalosti obecné teorie lze konkrétní užití zákonů chápat jen velmi těžko.
Předtím, než se začnu věnovat detailům, bych chtěl alespoň v krátkosti popsat strukturu této části.
Třetí část této knihy jsem rozdělil do tří sekcí; toto dělení by mělo usnadnit pochopení příslušných náboženskoprávních předpisů.

První sekce definuje to, co považujeme v čase Šabatu za práci.
Tóra zakazuje v čase Šabatu tři typy činnosti; jedná se o činnosti typu
מְלָאכָהעֲבוֹדָה a מַעֲשֶׂה.
Všechny tři typy činnosti budou přesně definovány v kapitole § 3.2

Tradiční karaimské definice těchto třech činností jsou poměrně rozsáhlé.
Pokud by opravdu byly zakázány všechny typy činností 
מְלָאכָהעֲבוֹדָה a מַעֲשֶׂה, nebylo by v lidských silách Šabat dodržovat.
Jak později uvidíme, existuje mnoho činností, které jsou během Šabatu povoleny ač patří do jedné ze tří výše uvedených skupin činností.
Jako příklad mohou sloužit oběti; oběti během Šabatu nejsou pouze povoleny, jsou přímo přikázány, a to i když se jedná o typ činnosti
מְלָאכָה.
V kapitole §3.3 vyjmenujeme činnosti vyjmuté ze zákazu.

Druhá sekce se bude věnovat rozdílu mezi přímou a nepřímou činností.
Přímou činnost osoba či skupina osob koná osobně.
Příkladem přímé činnosti je malování stěn domu.
Nepřímá činnost je konána ve prospěch osoby či skupiny osob prostřednictvím jiné osoby, jiné skupiny osob, zvířete či zařízení.
Příkladem nepřímé činnosti je ponechání zapnuté pračky, v případě, že praní prádla pokračuje i po počátku Šabatu.
Dalším příkladem nepřímé činnosti je požádání jiné osoby o zapnutí pračky během Šabatu.
V této sekci budou vyjmenovány druhy nepřímé činnosti. 

Třetí sekce se bude věnovat otázce, zda jsou určité činnosti během Šabatu zakázány či přikázány.
Dále se zde budeme věnovat konkrétním příkladům činností typu
מְלָאכָה, עֲבוֹדָה a מַעֲשֶׂה.
Věnovat se budeme například jízdě na zvířeti či hoření ohně v době šabatu.

Následně se budeme věnovat veršům, které konkrétní činnosti během Šabatu zakazují nebo naopak přikazují.

Zmíním se zde i o užití elektřiny a technických zařízení budov (rozvodů vody, plynu, tepla atp.).
Toto téma kniha
אדרת אליהו Plášť Elijášův z pochopitelných důvodů neřeší; přesto ale zapadá do širšího konceptu teorie o Šabatu.

Nakonec cítím potřebu poznamenat, že se (v této knize popsaný) systém zákonů týkajících se Šabatu definovaný ravem Elijahu ben Moše Bašjači, který budu označovat jako Tradiční systém zákonů týkajících se Šabatu, v některých parametrech neshodoval s představami všech tradičních karaimských učenců.
Někteří učenci žijící v dobách před ravem Elijahu ben Moše Bašjači nabízejí mírně odlišné definice činností typu
מְלָאכָה, עֲבוֹדָה a מַעֲשֶׂה.
Nicméně na základě analýzy těchto alternativních definic, uvedených v knihách
אדרת אליהו a גן עדן, se nezdá, že by znamenaly pro běžný život nějakou výraznou změnu.
Tradiční systém zákonů týkajících se Šabatu přijali postupem času za svůj i mnozí další významní karaimští učenci.
Jako příklad mohu uvést rava Árona ben Elijahu mladšího a rava Leviho ben Jefeta.
Tradiční systém zákonů týkajících se Šabatu se zdá být ideálním systémem pro studium a vzájemné kombinování zákonů týkajících se Šabatu. 

Třetí sekce se věnuje následujícím tématům:

I) Úvod do problematiky

1) Běžné výrazy a výrazy definované Tórou
2) Tři typy činností, které zakazuje Tóra v čase Šabatu -
מְלָאכָה, עֲבוֹדָה  a מַעֲשֶׂה
3) Výjimky ze zákazu

II) Nepřímé činnosti

4) Typy přímých a nepřímých činností
5) Nepřímé činnosti iniciované osobou, na níž se vztahuje zákaz
6) Nepřímé činnosti vykonané na základě příkazu prostřednictvím jiné osoby či skupiny osob

III) Specifické požadavky a zákazy

7) Požadavky vyplývající z přikázání Dbej na den odpočinku
8) Požadavky vyplývající z přikázání Pamatuj na den odpočinku
9) Šabat začíná první fází večera
10) Požadavky vyplývající ze svatosti Šabatu
11) Půst v čase Šabatu
12) Požadavky vyplývající ze sběru a přípravy many
מָן
13) Cestování v čase Šabatu
14) Jízda na zvířatech a plavba na lodích v čase Šabatu
15) Přenášení v čase Šabatu
16) Oheň v čase Šabatu
17) Prospěch z cizí práce vykonané v čase Šabatu
18) Záchrana života v čase Šabatu
19) Znesvěcení Šabatu
20) Využití elektřiny v čase Šabatu
21) Využití technických zařízení budov v čase Šabatu
22) Pohled izraelských karaimů na využití elektřiny a TZB v čase Šabatu
23) Závěr

 

Věz, že dodržování dne odpočinku za účelem jeho posvěcení je významným počinem každého věřícího.

Neboť ten, kdo dodržuje Šabat za účelem jeho posvěcení si uvědomuje existenci a jednotnost Boha, chápe roli Boha při stvoření světa a také vliv Boha na chod fyzického světa a na jednání všech svých stvoření.

Zatímco ten, kdo Šabat nedodržuje, ignoruje všechny základní principy víry.

 

אדרת אליהו ענין שבת פרק 9