Jdi na obsah Jdi na menu
 


§ 19.4 Konverze

Zákony týkající se konverze jsou v knize אדרת אליהו Plášť Elijášův částečně popsány v části věnované manželství a částečně v části věnované obřízce.
Já jsem se rozhodl informace z obou částí shrnout.

Dodržování přikázání je klíčovým aspektem židovství.
Osoba, která se rozhodla konvertovat se musí ze všeho nejdříve seznámit se všemi přikázáními a přijmout je včetně těch náročných na dodržování. 
S přikázáním o obřízce by se měl seznámit co nejdříve, protože se jedná o jedno s prvních přikázání, které bylo dáno Abrahamovi: Toto je má smlouva s vámi a s tvým budoucím semenem, toto budete zachovávat: každý, kdo je u vás mužského pohlaví, bude obřezán. (1M 17:10) 
Protože je obřízka velmi bolestivá, slouží jako zkouška skutečné a upřímné touhy muže přijmout víru.
Poté co je zájemce o konverzi seznámen se všemi přikázáními, měl by být informován o tom, jak obtížné je přikázání dodržovat.
Následně by měl být zájemce o konverzi seznámen s důvody proč je potřeba se přikázáními řídit.
Pokud zájemce o konverzi pochopí a přijme vše výše popsané, následují rituální etapy konverze, které se liší u mužských a ženských zájemců o konverzi.

Konverze ženy vychází z pravidel pro zajatou krásnou ženu.
Tóra v případě zajaté krásné ženy vydává následující nařízení: Když vytáhneš do boje proti svým nepřátelům a
יהוה ti je vydá do rukou, budeš je moci brát do zajetí. Spatříš-li mezi zajatými krásnou ženu a zatoužíš po ní, smíš si ji vzít za ženu. Až si ji odvedeš domů, oholí si hlavu, ostříhá nehty a svlékne šaty, v nichž byla zajata. Zůstane ve tvém domě celý měsíc a bude oplakávat svého otce a matku. Teprve poté se s ní spojíš a staneš se jejím mužem a ona tvou ženou. (5M 21:10-13)

Protože zásnuby ani sňatek s jinověrcem (v tomto případě se ženou jiného vyznání) není možný, chápali učenci tyto verše jako popis integračního obřadu nezbytného pro konverzi ženy. 
Žena podstupující konverzi si tedy musí oholit hlavu, ostříhat nehty a zbavit se oděvů, které jako jinověrec nosila.

Před konverzí se osoby obou pohlaví musí umýt, aby se stali rituálně čistými. *
Osoby mužského pohlaví musí být obřezány. **
Pokud je osoba mužského pohlaví již obřezána, není vyžadováno nic na způsob druhé obřízky. 
Také konvertita mužského pohlaví se musí zbavit oděvů, které nosil jako jinověrec.


* Požadavek na rituální čistotu zřejmě souvisí s připojením ke svatému lidu. Rituální nečistota je považována za protiklad svatosti, proto je potřeba aby člověk konvertoval jako rituálně čistý.

** Požadavek s největší pravděpodobností vychází z verše: Jestliže by u tebe pobýval host a chtěl by připravit יהוה hod beránka, nechť je u něho obřezán každý mužského pohlaví a potom bude smět přistoupit, a tak učinit a bude jako domorodec v zemi. Ale žádný neobřezanec jej jíst nebude. (2M 12:48)

 

Komentář k § 19.4

Tradiční karaimský pohled na holení hlavy

Karaimští učenci, které v této knize zmiňuji, viděli analogii mezi ženou, která chce konvertovat k judaismu a zajatou krásnou ženou, která si bere Izraelitu.
Podle této analogie si žena, která chce konvertovat k judaismu musí oholit hlavu a ostříhat nehty.
Někteří učenci zastávají názor, že oholení hlavy ženy, která chce konvertovat je analogií k obřízce mužského zájemce o konverzi.
To proto, že pro většinu žen je nepříjemné mít hlavu bez vlasů (a to bez ohledu na to, zda k tomu došlo oholením nebo vypadáním).
Oholení hlavy zájemkyně o konverzi, podobně jako v případě obřízky u mužských zájemců o konverzi, je zkouškou upřímnosti víry. *

* Viz ספר העושר a ספר המבחר וטוב המסחר na téma verše 5M 21:12

Učenci předpokládají, že existují i jiné důvody pro oholení hlavy ženy, která chce konvertovat.
Například rav Josef Lucki se domníval, že důvodem oholení hlavy a ostříhání nehtů zajaté ženy mohlo být snížení její atraktivity. **

** פרשת כי תצא טירת כסף  

Snížená atraktivita měla zajatou ženu chránit před sexuálními návrhy, sexuálním obtěžováním případně znásilněním ze strany toho, kdo jí zajal.
Nejedná se tedy o prověření víry zajaté ženy, ale o prověření upřímnosti zájmu o ženu ze strany muže, který ženu zajal.
Pokud je jeho zájem omezen pouze na okamžité nebo krátkodobé uspokojení sexuálních potřeb, lze předpokládat, že ho snížená atraktivita ženy přiměje, aby se zajaté ženy vzdal.
Zajímavé je, že se rav Josef Lucki nakonec tento názor opustil a přijal většinově zastávaný názor, tj. že oholení hlavy a ostříhání nehtů je součástí procesu konverze ženy. 
Důvody změny názoru rav Josef Lucki nesdělil.

Také rav Jákov ben Reúvén zastává názor, že zastřižené nehty snižují atraktivitu ženy.  
Rav Jákov ben Reúvén podobně jako jiní učenci tvrdí, že nařízení svlékne šaty, v nichž byla zajata znamená, že by se zajatá žena měla zbavit svých krásných šatů, a tím se stát méně atraktivní v očích muže, který jí zajal.
Rav Jákov ben Reúvén ale nevěří, že se hlava zajaté ženy holí z důvodu snížení její atraktivity, podle něj se jedná o součást konverze. ***

*** ספר העושר o 5M 21:12

Na rozdíl od většiny učenců se domnívám, že oholení hlavy a ostříhání nehtů není součástí konverze ženy. 
Spíše si myslím, že snížená atraktivita měla zajatou ženu chránit před sexuálními návrhy, sexuálním obtěžováním případně znásilněním ze strany toho, kdo jí zajal.

 

Holení hlavy v současné době

Před rokem 2007 proběhla poslední známá konverze ke karaitskému judaismu v druhé polovině patnáctého století.
V novodobé historii začala Karaimská komunita oficiálně přijímat do svého středu nežidy v roce 2007.  ****

**** Ve skutečnosti byla první novodobou konverzí ke karaitskému judaizmu konverze, která proběhla krátce po bolševické revoluci v Rusku v čínském Charbinu, konvertováni byli dva Japonci a jeden Rus https://karaimskyzivot.estranky.cz/clanky/karaimove-v-charbinu---l.-m.-lavrin.html - poznámka překladatele

Holení hlav ženských konvertitek bylo jedním z témat, která byla diskutována.
Po dlouhé diskuzi bylo přijato kompromisní rozhodnutí, že si ženské konvertitky nemusí oholit hlavu, a že jako důkaz oddanosti víře postačí ostříhání vlasů nakrátko.

Studium Tóry

Jak zájemce o konverzi mužského pohlaví, tak zájemce o konverzi ženského pohlaví se musí před konverzí podrobně seznámit s Tórou a přikázáními.
Tento požadavek je zcela racionální, protože je nesmyslné přijímat víru o které nic nevím.
Na povinnost seznámit se s Tórou a přikázáními nepřímo naráží i Písmo svaté v zákonech týkajících se zajaté ženy.
Tóra přikazuje, aby byla zajatá žena, přivedena do domu muže, který jí zajal, a který se s ní chce oženit: Až si ji odvedeš domů … (5M 21:12)
Toto přikázání nemá mysli nějaké symbolické přivedení domů, uzavřením sňatku, neboť k uzavření sňatku může dojít až poté, co byla zajatá žena přivedena do domu muže, který jí zajal a poté co si v jeho domě oholila hlavu, ostříhala nehty, svlékla šaty, v nichž byla zajata a poté co měsíc oplakávala svého otce a matku, jak je psáno: Až si ji odvedeš domů, oholí si hlavu, ostříhá nehty a svlékne šaty, v nichž byla zajata. Zůstane ve tvém domě celý měsíc a bude oplakávat svého otce a matku. Teprve poté se s ní spojíš a staneš se jejím mužem a ona tvou ženou. (5M 21:12-13)

Co je tedy smyslem přivedení zajaté ženy do domu muže, který jí zajal, a který s ní chce uzavřít sňatek?
Rav Jákov ben Reúvén zastává názor, že Tóra vyžaduje, aby zajatá žena v domě svého budoucího manžela sledovala veškeré dění a učila se od matky a sester svého nastávajícího cestě Tóry. ***

*** ספר העושר o 5M 21:12

Jinými slovy je povinna žít v židovské domácnosti, aby se naučila přikázáním Tóry.