Jdi na obsah Jdi na menu
 


§ 2.7 Stanovování počátku nového měsíce - způsobilost osob posuzujících svědectví

§ 2.7a Potřeba posouzení svědectví

Rav Elijahu Bašjači poznamenává, že neví o žádném karaimském učenci, který by se přímo a podrobně věnoval kvalifikačním předpokladům osob posuzujících svědectví o viditelnosti novoluní.
Nicméně je přesvědčen, že jsou v jejich textech tyto kvalifikační předpoklady naznačeny; stejně jako z nich vyplývá potřeba posouzení svědectví.

Rav Elijahu Bašjači tvrdí, že osoby posuzující svědectví o viditelnosti novoluní mají pro stanovování nového měsíce zásadní význam, protože je nezbytné, aby bylo svědectví posouzeno a vyhodnoceno kvalifikovanou osobou.
To platí i v případě stanovení počátku měsíce pomocí metody odhadu, neboť toto stanovení vyžaduje důkladné znalosti astronomie.
Dále pak tvrdí, pokud nejsou v dané komunitě osoby kvalifikované stanovovat počátek nového měsíce, měl by být počátek nového měsíce stanovován na základě laického názoru většiny v rámci dané komunity.
Rav Elijahu Bašjači předložil citace dokazující, že jsou jeho tvrzení v souladu s názory jiných učenců.

 

§ 2.7b Požadavky na osobu posuzující svědectví

Požadavky na osobu posuzující svědectví jsou následující:

1) Osoby posuzující svědectví - soudcové by měli být minimálně tři.
Rav Jehošua ben Jehudah známý též jako Abú al Farag Furkan ibn Asad, zastává názor, že svědectví (o viditelnosti srpku nového měsíce) by mělo být podáno osobám velmi dobře obeznámeným s problematikou.
Protože rav Jehošua ben Jehudah použil plurál a ne singulár *, musí se jednat o nejméně o dvě osoby.
Třetí soudce by měl být jakýmsi arbitrem pro případ, že dva další soudcové spolu vzájemně nesouhlasí.
To je argument, který nás vede k závěru, že minimálně tři soudce potřebujeme pro posouzení jakékoli záležitosti, nejenom pro stanovení počátku nového měsíce.
Tento postoj je i v souladu s postojem talmudistů, kteří říkají: Nevynášej soud sám, neboť nikdo nemůže vynášet soud sám, kromě Jediného. **

* Předmoderní formy hebrejštiny (podobně jako jiné semitské jazyky) používaly běžně kromě singuláru (jednotného čísla) a plurálu (množného číslo) i duál (dvojné číslo) vyjadřující dvojnost, párovost. Duál používá i moderní hebrejština, i když v mnohem omezenější formě. Použití plurálu na místo singuláru nebo duálu může nasvědčovat, že by se mělo jednat o tři a více osob - poznámka překladatele.

** Pirkej Avot 4:8

2) Osoby posuzující svědectví - soudcové by měli mít nejenom teoretické znalosti o stanovování počátku nového měsíce, ale i praktické zkušenosti se stanovováním počátku nového měsíce.
Měli by mít i hluboké znalosti matematiky, neboť stanovení počátku nového měsíce pomocí metody odhadu tyto znalosti vyžaduje.

3) Osoby posuzující svědectví - soudcové by měli být znalí Písma svatého, měli by vědět jak číst a vykládat תנ״ך; a měli by ovládat metodu logického odvozování הֶקֵּשׁ.

4) Osoby posuzující svědectví - soudcové by měli znát jednotlivé způsoby stanovení počátku nového měsíce v případě, že počátek nového měsíce musí být stanoven metodou odhadu.

5) Osoby posuzující svědectví - soudcové by měli být bohabojní, zbožní a měli by uznávat autoritu Tóry; neměli by být domýšliví, sebestřední, a neměli by toužit po osobní slávě. 

6) Velkou výhodou je, pokud mají osoby posuzující svědectví - soudcové navíc i znalosti astronomie; tyto osoby by měly být při vývěru upřednostněny.

 

Komentář k § 2.7b

Tvrzení rava Elijahu Bašjači o nezbytnosti jakéhosi soudu (Bejt Dinu בית דין) sestávajícího se ze tří soudců má dvě slabá místa.
Za prvé, rav Elijahu Bašjači sice dokazuje, že je požadavek mít minimálně tři soudce v souladu s názorem rava Jehošuy ben Jehudah, nepředkládá ale žádné biblické ospravedlní tohoto konceptu. 
Za druhé, interpretace rava Elijahu Bašjači je nepřesvědčivá.
Bylo by podivné, kdyby rav Jehošua ben Jehudah předpokládal, že si čtenář vyloží větu - toto svědectví by mělo být předkládáno těm, kdo jsou s problematikou dopodrobna obeznámeni - jako potřebu mít alespoň tři soudce; mohl by to totiž vyjádřit mnohem jednoznačněji, například větou typu - toto svědectví by mělo být předkládáno minimálně třem soudcům
V současné době jsou k dispozici pouze fragmenty díla rava Jehošuy ben Jehudah, a k těm bohužel nemám přístup; proto nemohu interpretaci rava Elijahu Bašjači objektivně posoudit.