Jdi na obsah Jdi na menu
 


§ 15.9 Povolené druhy

Některé druhy zvířat, jako například prasata, je zakázáno konzumovat bez ohledu na to, jak byla tato zvířata poražena.
Třetí kniha Mojžíšova obsahuje kritéria definující, které druhy mohou být konzumovány a které je konzumovat zakázáno.
Tato kritéria se liší v závislosti na tom, zda se jedná o suchozemské živočichy, ptáky, vodní živočichy nebo hmyz.
Tóra dělí živočichy čtyři na výše uvedené skupiny, tj. na suchozemské živočichy, ptáky, vodní živočichy a hmyz.
Nyní se budeme věnovat kritériím, která v rámci skupiny definují způsobilost pro konzumaci a způsob porážky.

Suchozemští živočichové jsou způsobilí ke konzumaci pouze v případě, že jsou přežvýkaví sudokopytníci, tj. že mají rozštěpená kopyta a přežvykují, jak je psáno: Smíte jíst každého přežvýkavého sudokopytníka. (3M 11:3)
Suchozemští živočichové přesněji přežvýkaví sudokopytníci musí být poraženi rituální porážkou
שְׁחִיטָה.

Je přípustné konzumovat všechny druhy ptáků, které nejsou výslovně uvedeny jako druhy zakázané: Z létajících živočichů budete mít v opovržení tyto, nesmějí se jíst, jsou hodni opovržení: orla, orlosupa a mořského orla, luňáka a různé druhy jestřábů, všechny druhy havranů, pštrosa, sovu, racka a různé druhy sokolů, kulicha, kormorána a výra, sovu pálenou, pelikána a mrchožrouta, čápa a různé druhy volavek, dudka a netopýra. (3M 11:13-19)
V případě některých hebrejských jmen ptáků nezpůsobilých ke konzumaci ale bohužel s jistotou nevíme, o který taxonomický rod nebo druh se jedná, proto v současné době konzumujeme pouze ty druhy ptáků, o který s naprostou jistotou víme, díky z generace na generaci předávané tradici
סבל הירושה, že jsou způsobilé ke konzumaci.
Jedná se například o kur domácí, husy nebo labutě.
Ptáci musí být stejně jako suchozemští živočichové poraženi rituální porážkou
שְׁחִיטָה.

Je přípustné konzumovat pouze vodní živočichy, kteří mají jak ploutve, tak i šupiny, jak je psáno: Ze všech vodních živočichů smíte jíst tyto: Smíte jíst všechny sladkovodní i mořské tvory, kteří mají ploutve a šupiny. (3M 11:9)
Některé ryby po vytažení z vody ztrácí šupiny, tyto ryby je konzumovat povoleno, neboť z kontextu vyplývá, že je musí mít ve svém přirozeném sladkovodním, brakickém nebo slanovodním prostředí, ne po vytažení na souš.
Znamená to tedy, že je přípustné konzumovat ryby, které mají ve svém přirozeném prostředí, tj. ve vodě jak ploutve, tak i šupiny.
Konzumována může být pouze ryba, která byla vylovena, tj. ulovena vytažením z vody, tj. pomocí rybářské sítě, rybářského prutu, rybářského koše, rybářské klece atp., neboť je psáno: Mají se pro ně vylovit všechny ryby z moře, aby měli dost? (4M 11:22)
To znamená, že není přípustné konzumovat ryby, které uhynuly ve vodě nebo po vyplavení na břeh (protože nebyly uloveny) a není přípustné konzumovat ani ryby, které byly uloveny pod vodou harpunou, z břehu oštěpem nebo pomocí rostlinných jedů (protože byly usmrceny nebo smrtelně zraněny pod vodou, tj. po vytažení z vody nebyly živé). 
Někteří učenci zastávali názor, že je přípustné konzumovat pouze ryby usmrcené a připravené věřícím Izraelitou. *

* Kniha אשכל הכפר to vysvětluje tím, že jinověrci loví ryby i způsoby, které jsou pro Izraelity nepřípustné, tj. pomocí harpuny, oštěpu nebo rostlinného jedu. I v případě, že jinověrci ryby loví přípustným způsobem, mohou je nepřípustným způsobem usmrcovat, například utlučením o kámen nebo propíchnutím. Jinověrci mohou zaměnit povolený druh ryby za druh nepovolený.

Jiní učenci připouští konzumaci povolených druhů ryb ulovených jinověrci vytažením z vody.

Tóra povoluje konzumovat čtyři druhy kobylek, jak je psáno: Smíte z nich jíst tyto: různé druhy kobylek, jako arbe, soleám, chargól a chágáb. (3M 11:22)
Jedná se o kobylky s jakýmisi stehny
כְרָעַיִם, která umožnují skákání, jak je psáno: … co má skákavé nohy, jimiž skáče po zemi. (3M 11:21)
V případě výše uvedených hebrejských jmen kobylek ale bohužel s jistotou nevíme, o který taxonomický druh se jedná, proto je v současné době nepřípustné jíst jakýkoli druh kobylek.

 

 

https://zpusobilostpotravin.estranky.cz/clanky/kapitola-4.html