Jdi na obsah Jdi na menu
 


§ 14.7.3 Cícít - kdo je povinen nosit oděv s třásněmi

Oděv s třásněmi jsou povinni nosit pouze muži, neboť je psáno: Řekni synům Izraele, ať si po všechna pokolení dělají na cípech svých oděvů třásně. (4M 15:38) 
Oděv s třásněmi musí nosit o slepci, neboť příkaz byl vydán v množném čísle.
Slepec by tedy měl nosit oděv s třásněmi proto, aby ho viděli ostatní.

 

Komentář k § 14.7.3

Většina učenců zastávala názor, že povinnost nosit oděv s třásněmi mají pouze osoby mužského pohlaví.
Svůj názor opírali o skutečnost, že přikázání bylo dáno synům Izraele.
S tímto názorem nesouhlasil rav Levi ben Jefet, který tvrdil, že povinnost nosit oděv s třásněmi mají i osoby ženského pohlaví, protože výraz
בְּנֵי יִשְׂרָאֵל synové Izraele je rodově neutrální a zahrnuje jako osoby mužského pohlaví, tak osoby ženského pohlaví. 
Přesnějším překladem tohoto výrazu by podle rava Leviho ben Jefet mělo být děti Izraele.

Rav Levi ben Jefet vychází ze skutečnosti, že mnohé z přikázání daných בְּנֵי יִשְׂרָאֵל jsou zcela jasně závazné i pro ženy.
Příkladem jsou zákony týkající se rituální čistoty potravin:
יהוה promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: Mluvte k synům Izraele: Ze všech živočichů na zemi smíte jíst tyto .... (3M 11:1-2)
Nebo zákony týkající se rituální nečistoty způsobené porodem: Mluv k synům Izraele: Když žena počne a porodí chlapce, bude po sedm dní nečistá … (3M 12:2)

Dále je třeba poznamenat, že všechna יהוה přikázání by si měly připomínat a dodržovat nejenom osoby mužského pohlaví.

Kromě rava Leviho ben Jefet ale neznám jiného tradičního učence, který by vyžadoval, aby oděv s třásněmi nosily i ženy.
A to navzdory skutečnosti, že vykládat výraz
בְּנֵי יִשְׂרָאֵל jako rodově neutrální, muselo považovat za legitimní a zcela zjevnou možnosti i mnoho dalších učenců.
Někdo by mohl namítat, že se většina učenců tomuto výkladu záměrně vyhýbala pod vlivem talmudistů, tato námitka má ale slabé místo v tom, že naši učenci s rabíny talmudistů ve věcech právního postavení žen nesouhlasili velmi často, a neexistuje logický důvod, proč by právě v tomto případě měli podlehnout jejich vlivu.

Domnívám se, že argumenty rava Leviho ben Jefet jsou velmi silně a přesvědčivé, přesto bychom je měli přijímat s určitou opatrností, protože zcela přesně nevíme, jak vypadalo oblečení Lidu Izraele v době darování Tóry.
Tóra nás informuje, že by si měli Izraelité třásně umístit na čtyři rohy svého oděvu zvaného
כְּסוּת: Na čtyřech cípech pláště, který nosíš, si udělej třásně. (5M 22:12)
Tóra nás dále informuje, že alespoň některé dámské oděvy byly označovány jako
כְּסוּת
, neboť je psáno: Jestliže si vezme další ženu, nesmí tu první zkrátit na stravě, oděvu כְּסוּתָהּ ani na manželském styku. (2M 21:10)
Otázkou ale je, zda se v případě žen jednalo o oděv se čtyřmi rohy, nelze vyloučit, že oděv se čtyřmi rohy byl v době darování Tóry určen pouze mužům.

Pokud by ženy v době darování Tóry oděv se čtyřmi rohy nenosily, vztahoval by se příkaz výhradně na muže.
Historický důkaz, který by potvrdil, že ženy tento typ oděvu v době darování Tóry nenosily, by byl jednoznačným vysvětlením toho, proč většina učenců výraz
בְּנֵי יִשְׂרָאֵל nevykládala rodově neutrálně.
Chtěl bych zmínit, že nevím o učenci, který by stanovil rod výrazu
בְּנֵי יִשְׂרָאֵל na základě pohlaví toho, komu byl oděv se čtyřmi rohy určen.
Pouze spekuluji, jak mohlo dojít k tomu, že je výraz
בְּנֵי יִשְׂרָאֵל chápán ve smyslu synové Izraele, a ne ve smyslu děti Izraele.

Předtím, než přijmeme názor rava Leviho ben Jefet, musíme vzít v úvahu i zákaz nošení oděvů opačného pohlaví (viz § 11.4.6)
V současné době je oděv s třásněmi považován za výhradně mužský oděv, to znamená, že by měl být ženám zakázán, a to navzdory skutečnosti, že jim v době darování Tóry bylo přikázáno oděv s třásněmi nosit.
Protože jsou negativní
מצוות, tj. zákazy důležitější než pozitivní מצוות, tj. příkazy, měl by být pro ženy důležitější zákaz nošení mužského oděvu než příkaz nosit oděv s třásněmi.
Nošení oděvů opačného pohlaví je navíc spojeno s modlářstvím.

Z druhé strany, pokud bylo v době darování Tóry povinností žen odívat se do oděvu s třásněmi, je vytvoření pravidla o oděvu s třásněmi jako výhradně mužském oděvu závažným porušením přikázání: Pečlivě dodržujte vše, co vám přikazuji, nic k tomu nepřidávejte ani z toho neubírejte. (5M 13:1)